لوگو دانشگاه جامع علمی کاربردی استان تهران شرق
لوگو وزارت علوم و تحقیقات و دانشگاه جامع علمی کاربردی

کـــــارشنـــــاس امـــــور اداری

علیرضا پاشاپور کارشناس امور اداری

علیرضا پاشاپور

کارشناس امور اداری
مرکز علمی کاربردی فرهنگ و هنر واحد 4 تهران