گالری مرکز

جشن فارغ التحصیلان سال ۱۳۹۸

جشن فارغ التحصیلی

« بر روی لینک زیر کلیک نمایید »
گالری تصاویر
جشنواره هفته ی پژوهش ۴ سال ۱۳۹۸

جشنواره هفته ی پژوهش ۴

« بر روی لینک زیر کلیک نمایید »
گالری تصاویر
جشنواره هفته ی پژوهش ۱ سال ۱۳۹۸

جشنواره هفته ی پژوهش ۱

« بر روی لینک زیر کلیک نمایید »
گالری تصاویر
جشنواره هفته ی پژوهش ۵ سال ۱۳۹۸

جشنواره هفته ی پژوهش ۵

« بر روی لینک زیر کلیک نمایید »
گالری تصاویر
جشنواره هفته ی پژوهش ۲ سال ۱۳۹۸

جشنواره هفته ی پژوهش ۲

« بر روی لینک زیر کلیک نمایید »
گالری تصاویر
جشنواره هفته ی پژوهش ۶ سال ۱۳۹۸

جشنواره هفته ی پژوهش ۶

« بر روی لینک زیر کلیک نمایید »
گالری تصاویر
جشنواره هفته ی پژوهش ۳ سال ۱۳۹۸

جشنواره هفته ی پژوهش ۳

« بر روی لینک زیر کلیک نمایید »
گالری تصاویر
جشنواره هفته ی پژوهش ۷ سال ۱۳۹۸

جشنواره هفته ی پژوهش ۷

« بر روی لینک زیر کلیک نمایید »
گالری تصاویر
مسئول دفتر ریاست _ آنلاین
مکالمه را شروع کنید
سلام کاربر گرامی! برای آغاز گفتگوی آنلاین، لطفاً کارشناسی که میخواهید با او صحبت کنید را انتخاب کنید.
معاون آموزش _ آنلاین
مکالمه را شروع کنید
سلام کاربر گرامی! برای آغاز گفتگوی آنلاین، لطفاً کارشناسی که میخواهید با او صحبت کنید را انتخاب کنید.