لوگو دانشگاه جامع علمی کاربردی استان تهران شرق
لوگو وزارت علوم و تحقیقات و دانشگاه جامع علمی کاربردی

گالری مرکز

جشن فارغ التحصیلان سال 1398

جشن فارغ التحصیلی

« بر روی لینک زیر کلیک نمایید »
گالری تصاویر
جشنواره هفته ی پژوهش 4 سال 1398

جشنواره هفته ی پژوهش 4

« بر روی لینک زیر کلیک نمایید »
گالری تصاویر
جشنواره هفته ی پژوهش 1 سال 1398

جشنواره هفته ی پژوهش 1

« بر روی لینک زیر کلیک نمایید »
گالری تصاویر
جشنواره هفته ی پژوهش 5 سال 1398

جشنواره هفته ی پژوهش 5

« بر روی لینک زیر کلیک نمایید »
گالری تصاویر
جشنواره هفته ی پژوهش 2 سال 1398

جشنواره هفته ی پژوهش 2

« بر روی لینک زیر کلیک نمایید »
گالری تصاویر
جشنواره هفته ی پژوهش 6 سال 1398

جشنواره هفته ی پژوهش 6

« بر روی لینک زیر کلیک نمایید »
گالری تصاویر
جشنواره هفته ی پژوهش 3 سال 1398

جشنواره هفته ی پژوهش 3

« بر روی لینک زیر کلیک نمایید »
گالری تصاویر
جشنواره هفته ی پژوهش 7 سال 1398

جشنواره هفته ی پژوهش 7

« بر روی لینک زیر کلیک نمایید »
گالری تصاویر