لوگو دانشگاه جامع علمی کاربردی استان تهران شرق
لوگو وزارت علوم و تحقیقات و دانشگاه جامع علمی کاربردی

ورود دانـــشـــجـــویـــان و مـــیـــهـــمـــانـــان عـــزیـــز مـــمـــنـــوع 

ورود ممنوع