پروژه ها

هفته ی پژوهش _ دپارتمان زبان

هفته ی پژوهش _ دپارتمان زبان

هفته ی پژوهش _ دپارتمان گریم

هفته ی پژوهش _ دپارتمان گریم

هفته ی پژوهش _ دپارتمان معماری

هفته ی پژوهش _ دپارتمان معماری

هفته ی پژوهش _ دپارتمان مدیریت فرهنگی

هفته ی پژوهش _ دپارتمان مدیریت فرهنگی

هفته ی پژوهش _ دپارتمان موسیقی

هفته ی پژوهش _ دپارتمان موسیقی

مسئول دفتر ریاست _ آنلاین
مکالمه را شروع کنید
سلام کاربر گرامی! برای آغاز گفتگوی آنلاین، لطفاً کارشناسی که میخواهید با او صحبت کنید را انتخاب کنید.
معاون آموزش _ آنلاین
مکالمه را شروع کنید
سلام کاربر گرامی! برای آغاز گفتگوی آنلاین، لطفاً کارشناسی که میخواهید با او صحبت کنید را انتخاب کنید.